Przejdź do komentarzy

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju ws. dokumentów potwierdzających fakt bycia osobą niepełnosprawną

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy otrzymane stanowisko Ministerstwa Rozwoju dot. dokumentów potwierdzających fakt bycia osobą niepełnosprawną.

„Definicja wskaźnika produktu liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie zawartego we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) stwierdza, że mierzy on liczbę osób niepełnosprawnych w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Osobę można wykazać w ww. wskaźniku, jeśli posiada odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię”.