Przejdź do komentarzy

RPO L2020: Aktualizacja harmonogramu naborów na 2017 rok

Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. To wynik zawartej w planie przyśpieszenia wdrażania Programu rekomendacji dot. przeglądu harmonogramu pod kątem ogłaszania dodatkowych konkursów.

Zmiany w harmonogramie:

- dodano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach OP 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –  ZIT Gorzów Wlkp., z terminem rozpoczęciaw lipcu 2017 roku oraz kwotą alokacji 4,6 mln zł

- przesunięto z października na maj 2017 roku nabór w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, typ I Instrumenty
i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
, w ramach którego zwiększono alokację do kwoty 7,5 mln.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na 2017 r.

Nowy harmonogram 2017