Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04. 02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach dostępnej alokacji tj. 450 000,00 PLN dofinansowanie trzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 400 588,65 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne
i merytoryczne, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP