Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji tj. 80 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 26 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 71 150 900,61 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 849 099,39 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, że rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosi 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 8 000 000,00 PLN).

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.