Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 9 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji tj. 100 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 21 projektów (w tym 3 projekty, które otrzymały ocenę pozytywną uwarunkowaną) o wartości wnioskowanego dofinansowania 57 687 291,51 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów.

Informujemy, że rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosi 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

 

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.