Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie III rundy konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej w ramach III rundy konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

Projekt poddany ocenie merytorycznej w ramach III rundy konkursowej nie spełnił kryteriów wyboru i nie został wybrany do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów.

Załącznik:

Skład KOP