Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie I rundy konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 3 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektu do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 10 000 000,00 PLN, po zakończeniu I rundy konkursowej, dofinansowanie otrzymał 1 projekt, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 698 270,18 PLN.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP