Przejdź do komentarzy

Rozliczenia podatku od towarów i usług VAT

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pojawiających się pytań dotyczących opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymywanych przez beneficjentów pragniemy przekazać następujące informacje.
Ministerstwo Finansów przekazało, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej powinny być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Przedmiotowy obowiązek podatkowy wynika z przepisów prawa wspólnotowego, tj. Dyrektywy Rady (WE) nr 112/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1).

Aktualnie zidentyfikowano trzy obszary, w których może zaistnieć konieczność opodatkowania dotacji oraz zapłaty tzw. VAT należnego:
-    projekty, w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców nieodpłatnie bądź po cenie niższej niż cena rynkowa,
-    projekty partnerskie, w których następuje wzajemne przeniesienie własności wartości niematerialnych i prawnych lub produktów nabytych bądź wytworzonych w ramach projektu pomiędzy partnerami uczestniczącymi w jego realizacji,
-    projekty dotyczące wsparcia odnawialnych źródeł energii, realizowanych w schemacie, w którym beneficjent (jst) nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup i instalację kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (mieszkańców danej jst).
W załączeniu przesyłam schemat rozliczeń podatku od towarów i usług przez beneficjenta projektu unijnego i ostatecznego odbiorcy, w sytuacji gdy ma miejsce tzw. dopłata do ceny. Znajduje on zastosowanie we wszystkich przypadkach opisanych powyżej. Schemat uzgodniono z Ministerstwem Finansów pod kątem jego zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi.

 

Załącznik:

  1. Przykład rozliczeń podatku od towarów i usług VAT