Przejdź do komentarzy

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 przyjęty przez Komisję Europejską

16 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020. W toku negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Komisją Europejską ustalono najważniejsze cele, na które  zostanie przeznaczona alokacja RPO, czyli  906,9 mln euro.

Program łączy wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach EFRR największa część funduszy (193 mln euro) będzie przeznaczona na gospodarkę i innowacje, a w ramach EFS najwięcej środków (około 80 mln euro) będzie przeznaczona na wsparcie nowoczesnej edukacji

Prace nad RPO – L2020 rozpoczęły się przed dwoma laty od powołania Wydziału ds. RPO w Departamencie Rozwoju Regionalnego. W pierwszym etapie opracowano Założenia do RPO, które następnie poddano szerokim konsultacjom społecznym. Następnie po przyjęciu treści Założeń, rozpoczęto prace nad Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W marcu 2014 roku RPO L2020 uzyskał pozytywną opinię Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw i wielu instytucji państwowych.

Następnie 10 kwietnia tego samego roku projekt programu trafił do Komisji Europejskiej. We wrześniu  br. rozpoczęły się oficjalne negocjacje zapisów dokumentu pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Komisją Europejską. Rozpoczęte w Warszawie rozmowy były kontynuowane w listopadzie w Brukseli i wówczas wprowadzono do niego liczne zmiany m.in. w priorytecie dotyczącym gospodarki i innowacji. Ograniczono możliwość dofinansowania projektów dotyczących przygotowania nowych terenów inwestycyjnych.

Zmiany wprowadzono także w kryteriach wsparcia inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony zdrowia. Komisja Europejska stała na stanowisku ograniczenia puli środków na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych, a jednocześnie zwiększenia alokację na gospodarkę odpadami kosztem gospodarki wodno-ściekowej. W przypadku priorytetu dotyczącego transportu (20,87 proc. Alokacji EFRR), zmniejszona została alokacja na drogi, a zwiększona na kolej i transport miejski. Kolejne prace nad dokumentem precyzujące poszczególne zapisy prowadzone były już w trybie roboczym.

Łącznie alokacja przeznaczona na realizację Programu wynosi 906,9 mln euro, z czego 651,8 mln euro stanowią środki EFRR, a 255,1 – środki EFS.