Przejdź do komentarzy

Przyjęcie projektu Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

 Zarząd Województwa lubuskiego w dniu 5 lipca przyjął projekt Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który odpowiada obszarowi wsparcia Regionalnego Programu operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowano zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez dedykowane im działania, tj.:

  • Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja.
  • Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej– Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna (w ramach celu: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego).

Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, to dokument, który diagnozuje obszar kształcenia zawodowego i czynniki jakie wpływają i determinują jego rozwój (demografia, rynek pracy, współpraca z otoczeniem biznesowym). Diagnoza stanowi punkt wyjścia dla wskazania pożądanych kierunków rozwoju tego obszaru, poprzez określenie najistotniejszych z punktu widzenia celów regionalnych zdefiniowanych na poziomie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz RPO-L2020, czynników pozwalających zogniskować wsparcie ze środków regionalnego programu operacyjnego.

W ramach Planu zdefiniowano priorytety inwestycyjne w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego wynikające z RPO-L2020 dodatkowo poszerzając ich katalog o te, jakie odpowiadają zdiagnozowanym deficytom i szansom, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym.

Ostatecznie Plan prezentuje najważniejsze rekomendacje dla budowania systemu wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego, tak aby możliwy był wybór takich przedsięwzięć, które w pełni wpiszą się w wypracowane w dokumencie warunki.

Mając na uwadze, iż projekt Planu jest dokumentem wpływającym w znacznym stopniu na możliwość otrzymania wsparcia ze środków RPO-L2020 w obszarze nim objętym oraz w celu realizacji zasady partnerstwa, Zarząd Województwa lubuskiego zdecydował o skierowaniu go do konsultacji społecznych z potencjalnymi beneficjentami planującymi realizację przedsięwzięć objętych tematyką dokumentu oraz z otoczeniem biznesowym, które to faktycznie ostatecznie zweryfikuje przydatność rynkową zaplanowanej interwencji.

 

Konsultacje będą prowadzone od 6 lipca 2016 r. do 27 lipca 2016 r.

Uwagi prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kolczynska@rpo.lubuskie.pl w formie załączonej tabeli uwag.

 

Do pobrania:

  1. Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
  2. Tabela uwag.