Przejdź do komentarzy

Projekty wybrane w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 700 000,00[1] PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi (70 000,00 PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 413 656,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 534 202,78 PLN.

W załączeniu projekt który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.