Przejdź do komentarzy

Programy rewitalizacji – wsparcie dla lubuskich gmin

Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji. Opracowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą podstawą do ubiegania się o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Konkurs organizowany jest przez Województwo Lubuskie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, na podstawie zawartej w dniu 22 stycznia br. umowy i współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). Jego założeniem jest upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Rewitalizacja kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast, parkami lub budynkami, jednak dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest znacznie szersze i jako jeden z jej głównych elementów traktuje się wsparcie dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych części miast, gdzie najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne. Rewitalizacja stanowi kompleksową odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową - takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. Skuteczna i efektywna rewitalizacja musi obejmować wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów. Stąd szczególnie ważnym elementem procesu opracowywania programów rewitalizacji jest partycypacja społeczna: zagwarantowanie włączenia społeczności lokalnej i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowywanie lub aktualizowanie programu rewitalizacji poprzez zastosowanie różnorodnych technik i narzędzi partycypacyjnych.

Wnioskodawcą ubiegającym się o dotację w konkursie może być pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska. Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego Konkursu dla Województwa Lubuskiego wynosi 2 295 921 zł, przy czym łączna wartość projektu jednej gminy nie będzie mogła przekroczyć 300 000 zł. Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Dla potencjalnych dotacjobiorców zorganizowane zostaną dwa spotkania informacyjne: w Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze, których termin zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie. Wszelkie informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Pytania w sprawach dotyczących konkursu prosimy kierować na adres e-mail: LROT@lubuskie.pl.