Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument ma charakter operacyjno-wdrożeniowy i jest ustanawiany w celu realizacji dokumentów strategicznych  na poziomie europejskim, krajowym i przede wszystkim strategii rozwoju regionu. Pozwala na włączenie do systemu innowacji  wyłonionych obszarów inteligentnych specjalizacji.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – nowoczesna edukacja.

Inteligentne Specjalizacje województwa lubuskiego:

- Zielona Gospodarka,

- Zdrowie i jakość życia,

- Innowacyjny przemysł.

 

Dokument do pobrania: