Przejdź do komentarzy

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument ma charakter operacyjno-wdrożeniowy i jest ustanawiany w celu realizacji dokumentów strategicznych  na poziomie europejskim, krajowym i przede wszystkim strategii rozwoju regionu. Pozwala na włączenie do systemu innowacji  wyłonionych obszarów inteligentnych specjalizacji.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – nowoczesna edukacja.

Inteligentne Specjalizacje województwa lubuskiego:

- Zielona Gospodarka,

- Zdrowie i jakość życia,

- Innowacyjny przemysł.

 

27.07.2016 r. ----------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowany Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI). Zmiana dokumentu wynikała z zakończonych prac nad prognozą oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla PRI.

Koniec tego procesu pozwala spełnić warunek wstępny ex-ante dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko nie ingerowała w treść merytoryczną PRI, tym samym nie miała wpływu w sam sposób przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania.

PRI ma charakter operacyjno-wdrożeniowy i został ustanowiony w celu realizacji dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i przede wszystkim strategii rozwoju regionu. Pozwala na włączenie do systemu innowacji wyłonionych na drodze procesu przedsiębiorczego odkrywania, obszarów inteligentnych specjalizacji wraz ze schematem ich wdrożenia w regionie.

 

30.08.2018 r. ----------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

30 sierpnia 2018 r.  Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą nr 279/3968/18 przyjął zmiany do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI).

Wprowadzone zmiany dotyczą rozszerzenia Specjalizacji 3  – Innowacyjny przemysł – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ o zapisy dotyczące sektora kosmicznego. Uzupełnieniu uległa również Specjalizacja 2 - Zdrowie i jakość życia – EKO-ROZWÓJ w zakresie innych branż wspomagających, tj. o medycynę kosmiczną. Ideą rozwoju tej dziedziny w województwie lubuskim zainteresowane są Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk PAN w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski oraz podmioty gospodarcze. Planowane zmiany dokumentu nie zmieniają jego charakteru oraz celów strategicznych.

 

Aktualne dokument do pobrania:

Archiwum: