Przejdź do komentarzy

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Szanowni Państwo!
22 maja 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędzie się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, który został powołany uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 17 marca 2015 roku.

W składzie KM obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujący środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący rolę doradczą.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad na spotkaniu przyjmowane będą kryteria wyboru projektów stosowane podczas oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020. Ponadto konsultacjom poddany zostanie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.