Przejdź do komentarzy

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ministerstwo Rozwoju (MR) odpowiedzialne jest za koordynację działań rządowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z ww. działań było utworzenie w styczniu 2011 r. Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, której głównym zadaniem jest pomoc instytucjom publicznym w przygotowaniu i wdrażaniu projektów PPP poprzez kreowanie w ramach Platformy PPP forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy samorządami. Szczegółowa informacja na temat PPP udostępniana jest na portalu internetowym: www.ppp.gov.pl.

Mając na uwadze powyższe, w listopadzie 2015 r. Ministerstwo ogłosiło nabór dla promotorów projektów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie przygotowania inwestycjo do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem naboru jest również wypracowanie doświadczeń i dokumentacji wzorcowej oraz przeprowadzenie na ich podstawie specjalistycznych warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej.

Przedmiotem naboru są projekty inwestycyjne (z określonych sektorów) o wartości co najmniej 2 mln planowane do realizacji w formule PPP na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym także projekty koncesyjne.

Wstępną oceną (screeningiem) zostaną objęte wszelkie zgłoszone projekty, które pomyślnie przejdą ocenę formalną. Zakres wsparcia na kolejnych etapach (analizy przedrealizacyjne, przygotowanie postępowania przetargowego, dialog konkurencyjny lub negocjacje, zamknięcie komercyjne i finansowe) będzie uzależniony od liczby projektów oraz dostępnych środków finansowych i zostanie określony indywidualnie z uwagi na możliwe różnice dotyczące stanu przygotowania projektów.

Wsparcie będzie zapewnione przy udziale doradców zewnętrznych zakontraktowanych przez MR oraz ekspertów inicjatywy Jaspers (w obszarach, w których Inicjatywa posiada zasoby).

W odpowiedzi na napływające do Ministerstwa prośby ze strony Promotorów projektów o dodatkowy czas na przygotowanie koncepcji i dokumentacji zgłoszeniowej uprzejmie informuję, iż końcowy termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty na 15 kwietnia 2016 r. Aplikacje można składać mailowo lub bezpośrednio do Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie, na adres wskazany w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udziału w naborze zostały opublikowane na stronie: http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Nabor_MIiR_projektow_ppp.aspx