Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie – 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna w ramach Działań[1]:

  • Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych
  • Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych
  • Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

A. Przedmiot naboru

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do oceny projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna w zakresie Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych i/lub Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych i/lub Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zamieszczonym na stronie internetowej www.lubuskie.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz stronie www.rpo.lubuskie.pl Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020.

B. Warunki dotyczące wnioskodawców

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w tematyce określonej w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie Działania: 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych i/lub Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych i/lub Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej;

e) posiada doświadczenie w ocenie wniosków w tematyce określonej w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie Działania: 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych i/lub Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych i/lub Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej RPO-L2020, albo instytucji horyzontalnej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.

C. Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie w ocenie wniosków (w tym informacja o liczbie ocenionych wniosków w danym zakresie[2]), uprawnienia
w ramach danego obszaru.

3) Oświadczenie kandydata na eksperta w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

4) Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

5) Oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

D. Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO – Lubuskie 2020 wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia 7 grudnia 2015 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze lub wysłać pocztą. Kancelaria Ogólna przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00 i wtorek-piątek 07.30-15.30. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające warunków wymienionych w punktach A - C pozostawia się bez rozpatrzenia. Możliwe jest jednokrotne uzupełnienie wniosku zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020

W ramach Osi Priorytetowej 9

Działanie 9.1 i/lub Działanie 9.2 i/lub Działanie 9.3

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Podgórna 7

 65-057 Zielona Góra

E. Proces wyboru Kandydata na eksperta

Wybór kandydatów na ekspertów realizowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Wybór kandydatów na ekspertów przebiegać będzie w dwóch etapach:

a) I etap - ocena formalna wniosku wraz z załącznikami (na tym etapie oceny kandydat ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku),

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna i/lub przeprowadzenie testu kompetencyjnego i/lub przeprowadzenie innej formy weryfikacji wiedzy i umiejętności dla osób, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. W trakcie II etapu ocena dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:

  • znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  • znajomość obowiązujących dokumentów oraz regulacji prawnych dotyczących tematyki określonej w Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych i/lub Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych i/lub Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
  • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do oceny projektów.

O wyniku każdego etapu oceny, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym może zdecydować o rezygnacji z II etapu oceny na podstawie notatki sporządzonej przez Komisję. W takim przypadku wpis na listę kandydatów na ekspertów uzyskują wszystkie osoby, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Jednocześnie IZ RPO – L2020 informuje, iż nie zwraca dokumentów kandydatów, którzy nie spełnili wszystkich wymagań określonych w procedurze naboru kandydatów na ekspertów.

F. Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 173 lub w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra, pok. Nr B.1.4.

G. Załączniki

1) Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

2) Wniosek kandydata na eksperta (stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu wymienionego w pkt. 1),

3) Wzory oświadczeń:

  • w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
  • zgoda na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
  • oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

 

Oświadczenie kandydata na eksperta

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Wniosek kandydata na eksperta - OP9

Załączniki

 


[1] Istnieje możliwość złożenia dokumentów przez kandydata na eksperta w ramach poszczególnych Działań: 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, tzn. kandydatem na eksperta można zostać w ramach jednego Działania, dwóch lub trzech Działań jednocześnie, (ponadto istnieje możliwość złożenia jednego wniosku na trzy Działania).

 

[2] Należy przedstawić dokumentację świadczącą o liczbie ocenionych wniosków, np. wykaz ocenionych wniosków w danym zakresie, podpisany przez osobę zlecającą ocenę wniosku lub przykładowo umowę w zakresie oceny wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania oceny.