Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO – Lubuskie 2020 – OP 3 Gospodarka niskoemisyjna

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna

w ramach Działań[1]:

3.2 Efektywność energetyczna

3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

Decyzją Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 z dnia 30 października 2015 roku termin składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna ulega wydłużeniu do dnia 17 listopada 2015 roku.

A. Przedmiot naboru

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do oceny

w ramach projektów w zakresie Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i/lub Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie procedowania z ekspertami

oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zamieszczonym na stronie internetowej www.lubuskie.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz stronie www.rpo.lubuskie.pl Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020.

 

B. Warunki dotyczące wnioskodawców

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wiedzę, umiejętności, udokumentowane doświadczenie w ocenie lub wymagane uprawnienia w zakresie oceny wniosków oraz tematyki określonej w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
w ramach Działań: 3.2 Efektywność energetyczna i/lub 3.3 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach.

e) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (minimalnym wymogiem jest złożenie stosownego oświadczenia[2]).

f) Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej RPO-L2020 albo instytucji horyzontalnej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

C. Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, ocenę wniosków
(w tym informacja o liczbie ocenionych wniosków w danym zakresie)[3], uprawnienia w ramach danego obszaru.

3) Oświadczenie kandydata na eksperta w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

4) Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

D. Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 wraz z załącznikami należy składać w terminie od 30 października 2015 roku do 17 listopada 2015 roku osobiście

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7

w Zielonej Górze lub wysłać pocztą. Kancelaria Ogólna przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałek 8.00-16.00).

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020

W ramach Osi Priorytetowej nr 3

Działanie 3.2 i/lub Działanie 3.3

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Podgórna 7

 65-057 Zielona Góra

 

E. Proces wyboru Kandydata na eksperta

Wybór kandydatów na ekspertów realizowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną

przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Wybór kandydatów na ekspertów przebiegać będzie w dwóch etapach:

a) I etap - ocena formalna wniosku wraz z załącznikami,

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z osobami, których wnioski przeszły pozytywnie I etap oceny. W trakcie II etapu ocena dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:

- Znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- Znajomość obowiązujących dokumentów oraz regulacji prawnych dotyczących tematyki określonej w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i/lub Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,

- Umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do oceny projektów.

O wyniku każdego etapu oceny, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym może zdecydować o rezygnacji z II etapu oceny na podstawie notatki sporządzonej przez Komisję. W takim przypadku wpis na listę kandydatów na ekspertów uzyskują wszystkie osoby, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Jednocześnie IZ RPO – L2020 informuje, iż nie zwraca dokumentów kandydatów, którzy nie spełnili wszystkich wymagań określonych w procedurze naboru kandydatów na ekspertów.

F. Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 173 lub w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra, pok. Nr B.1.4.

G. Załączniki

1) Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

2) Wniosek kandydata na eksperta,

3) Załączniki do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.


[1] Istnieje możliwość złożenia dokumentów przez kandydata na eksperta w ramach poszczególnych Działań: 3.2 Efektywność energetyczna, 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, tzn. kandydatem na eksperta można zostać w ramach jednego Działania lub obu Działań jednocześnie, (ponadto istnieje możliwość złożenia jednego wniosku na dwa Działania).

[2] Kandydat na eksperta przygotowuje oświadczenie we własnym zakresie.

[3] Należy przedstawić dokumentację świadczącą o liczbie ocenionych wniosków, np. wykaz ocenionych wniosków w danym zakresie, podpisany przez osobę zlecającą ocenę wniosku lub przykładowo umowę w zakresie oceny wniosku wraz

z potwierdzeniem dokonania oceny.