Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Zakończony 13.11.2018

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Wyniki naboru 30.11.2018

Uprzejmie informujemy, że do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 (Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) skierowanych zostało 35 wniosków o dofinansowanie projektów.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

5 listopada 2018 r. – 13 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

sekretariat
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:
  1. w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30
    w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15,
    65-036 Zielona Góra w terminie 5 listopada 2018 r. – 13 listopada 2018 r.
  2. w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie https://lsi-rpo-lubuskie.lsi2020.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
a) nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
b) wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
a) niwelowanie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kategoria interwencji:
102 – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:
  1. maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 85%;
  2. maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 025 000,00 PLN[1]

 

[1]Na całkowitą kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 (9 025 000,00 PLN) składa się w 85 % dofinansowanie UE, w 10 % współfinansowanie z budżetu państwa, natomiast 5 % stanowi wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta.

Niezbędne dokumenty

Regulamin

Regulamin konkursu

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu:
- e-mail: efs@wup.zgora.pl;
- telefonicznie: 68 456 56 04;
- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311.