Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami

Aktualny od 24.06.2019 do 30.09.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020,
OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami
(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej, konkurs nie jest podzielony na rudny)

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
w dniu 24 czerwca 2019 r. i zakończy się w dniu 30 września 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

UWAGA!
Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym,
- przesyłką kurierską,
- osobiście.
W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.
Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
- Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
- Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:
Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych
W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie na wskazane rodzaje przedsięwzięć:
- wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych);
- rozbudowę, modernizację istniejących składowisk;
- budowę instalacji do odzysku energii;
- wsparcie instalacji mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów;
- likwidację dzikich składowisk.
w ramach następujących kategorii interwencji:


 17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
 18 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego konkursu przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- Uchwała nr 128/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych-horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Typ I- Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego konkursu tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:
- nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
- nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:
- 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu;
- W przypadku projektów generujących dochód należy zastosować stawkę zryczałtowaną w wysokości 20% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013);
- zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami wynosi:
10 000 000,00 PLN,
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:
1 000 000,00 PLN.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
  • 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Zmiany dotyczą:

– przesunięcia terminu zakończenia naboru z 2 lipca 2019 r. na 30 września 2019 r.

– przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z miesiąca października 2019 r. na styczeń 2020 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB. 04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Regulamin konkursu Nr RPLB. 04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
- Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 54)
tel. 68 45 65 154
e-mail: m.salak@rpo.lubuskie.pl
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 telefoniczny: 68 45 65 119
osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 e-mail: infoue@lubuskie.pl ( dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535,-499,-488,-480,-454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386,-380,-378,-377
osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107 , 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro)