Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Zakończony 30.10.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.1   Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

 Typ I - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego

Wyniki naboru 30.10.2018

W dniu 30 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (I typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 87- Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

88-Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. (I typ projektu) wynosi 12 942 257,75 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 września 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 19 października 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 5 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 088 874,72 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 25 370 664,38 PLN.

Lista projektów

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się w dniu 19 października 2018 r. i zakończy się w dniu
30 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na Inwestycje w zakresie Typu I, w ramach którego do składania wniosków uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG),
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami,
 • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami,
 • Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Typ I - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego w kategorii interwencji:
 • 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami,
 • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe oraz przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- Uchwała nr 111/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Typ I Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
W zakresie przedmiotowego konkursu/naboru ważność tracą postanowienia zawarte w następujących uchwałach:
- uchwale nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
- uchwale nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego –

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
- 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
-85% kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
- zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 942 257,75 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin

Regulamin konkursu

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 154

e-mail: m.salak@lrpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
 • ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
 • 65-043 Zielona Góra
 • (pokój nr 0.3, poziom „0”)
 • lub
 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
 • ul. Władysława Sikorskiego 107
 • 66-400 Gorzów Wlkp.
 • (pokój nr 115, I piętro)