Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Zakończony 30.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałanie

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 24.10.2016

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach II rundy konkursowej, która trwała od 1.09.2016 do 30.10.2016 r.

W ramach dostępnej alokacji tj. 5 000 000,00 PLN, po zakończeniu II rundy konkursowej, dofinansowanie otrzymało 9 projektów (w tym 2 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wynosi 2 336 811,47 PLN.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursowej dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Poniżej w załącznikach Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Skład KOP

                                                                                                                                                                                                     

 

Uprzejmie informujemy, że 2 marca 2017 r. zakończyła się  ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach II rundy konkursowej.

II runda konkursowa trwała od 01.09.2016 do 28.10.2016 r.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 9 projektów (w tym 2 wnioski, przed podpisaniem umowy, uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 336 811,47 PLN.

Projekty te zostaną rekomendowane Zarządowi Województwa Lubuskiego do dofinansowania.

Załącznik:

Lista rankingowa projektów
__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 20 lutego 2017 r. zakończyła się ocena formalna 15 wniosków złożonych w ramach III rundy konkursowej konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Pozytywnie oceniono wszystkie 15 wniosków.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie 15 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Całkowita wartość tych projektów wynosi 6 953 035,53 PLN, w tym wartość dofinansowania  5 108 626,55 PLN

                                                                                                                                                                       

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 roku został zakończony nabór w ramach III rundy konkursowej i tym samym zakończył się nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na III rundę konkursową wpłynęło 15 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 5 108 626,56 zł, tym samym w odpowiedzi na Konkurs wpłynęły 44 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 14 124 031,39 zł.

                                                                                                                                                             

Uprzejmie informujemy, że w ramach rundy II, w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP) wpłynęło 10 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Ocena formalna zakończyła się 27 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie 10 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 4 347 054,81 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 3 138 685,41 PLN

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.

                                                                                                                                                                           

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r.

W ramach dostępnej alokacji tj. 5 000 000,00 PLN, po zakończeniu I rundy konkursowej, dofinansowanie otrzymało 10 projektów (w tym 4 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 254 995,84 PLN.

Ponieważ alokacja Konkursu nie została wyczerpana informujemy, że nabór wniosków trwa, zgodnie z  ogłoszeniem konkursu, do 30 grudnia 2016 r.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

                                                                                                                                                                 

W związku z zakończeniem 22 listopada 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r. przedstawiamy wynik oceny.

                                                                                                                                                                

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 10 projektów (w tym 4 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 254 995,84 PLN.

Negatywnie oceniono 7 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 507 061,65 PLN.

Uprzejmie informujemy, iż 28 października 2016 roku został zakończony nabór II rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 147 482,91 zł.

                                                                                                                                                                    

Przedstawiamy zaktualizowaną listę 17 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej złożonych w ramach I rundy konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Aktualizacji uległa całkowita wartość projektów oraz wartość wnioskowanego dofinansowania dla wniosków (poz 1, 2 oraz 3). W tabeli Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w wyniku omyłki pisarskiej zamieniono pozycjami całkowitą wartość projektu oraz wartość wnioskowanego dofinansowania.

Po aktualizacji całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 796 572,45 PLN (poprzednio podano wartość 7 493 308,59 PLN), w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 5 202 273,19 PLN (poprzednio podano wartość 5 505 537,05 PLN).

Załącznik:

Zaktualizowana lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.

__________________________________________

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 18 października 2016 roku zakończyła się ocena formalna 19 wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach I rundy konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 17 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 493 308,59 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 5 505 537,05 PLN.

Negatywnie oceniono 2 wnioski.

                                                                                                                                                                           

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2016 roku został zakończony nabór I rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 19 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 5 867 921,92 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca 2016 r. i zakończy się 30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs przebiega etapami w ramach 3 rund konkursowych.

Nr rundy

konkursowej

Termin złożenia wniosku

o dofinansowanie projektu

do IZ w ramach danej

rundy konkursowej

Planowana data rozstrzygnięcia danej rundy konkursowej

(zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania)

I runda konkursowa

30.06.2016 – 31.08.2016

listopad 2016 r.

II runda konkursowa

01.09.2016 – 28.10.2016

styczeń 2017 r.

III runda konkursowa

31.10.2016 – 30.12.2016

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - na terenie województwa lubuskiego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ II - Ekspansja gospodarcza MŚP,

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

- w ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50%,

- w ramach pomocy de minimis – 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO - Lubuskie 2020 wynosi 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.4 – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi:5 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 500 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Ogłoszenie konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ II)

Regulamin konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Regulamin konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ II)

Dokumentacja konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Dokumentacja konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ II)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
              ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 139, 138, 149, 132, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, 499, 488, 480, 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, 380, 378, 377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).