Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych dla Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 19.11.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych

dla Poddziałania

1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 17.12.2018

W związku z zakończeniem 17 grudnia 2018 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji wstępnej uzyskało 5 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 37 869 906,18 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 19 134 059,70 PLN.

Lista wniosków poprawnych po weryfikacji wstępnej.

 

Uprzejmie informujemy, iż 19 listopada 2018 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W odpowiedzi na konkurs złożono 5 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania: 19 134 059,70 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

22 października 2018 r. - 19 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019

Miejsce składania wniosków

w Punkcie Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa lubuskiego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki tworzące związki ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje

w ramach kategorii interwencji:

 • 72 – Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:


- nr 114/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.3 – Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

oraz


- nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Poddziałania 1.3.1, zawarte w następujących uchwałach:


- nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;


- nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.


Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów nie generujących dochodu) i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i jest liczony z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.
W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.
Pozostała część wydatków kwalifikowalnych projektu (czyli co najmniej 15%) powinna być uzupełniona wkładem własnym Wnioskodawcy. Dodatkowo Wnioskodawca zapewnia pokrycie całości wydatków niekwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Informujemy, iż 25 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 29 października 2018 r. na 19 listopada 2018 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 trwa od 22 października 2018 r. do 19 listopada 2018 r.

 Ponadto na prośbę potencjalnych wnioskodawców w Regulaminie konkursu wprowadzona została również zmiana dotycząca braku konieczności załączania wersji papierowej załączników, o których mowa w rozdziale II.12 pkt 4 Regulaminu Konkursu, tj. dokumentacji technicznej/projektowej lub programu funkcjonalno – użytkowego. Załączniki te należy dołączyć do wniosku tylko w wersji elektronicznej - w systemie LSI.

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu - archiwalne

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51,  53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380,
  - 378, - 377.

 

 • osobisty:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).