Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w maju 2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, Typ II oraz przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu z maja na wrzesień 2017 roku dla Działania 7.5 Usługi społeczne, Typ I - V, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna , Działanie 7.5 Usługi społeczne, Typ II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym, na kwotę ok. 3 800 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 24 do 30 maja 2017 roku oraz o przesunięciu na wrzesień, terminu rozpoczęcia naboru wniosków, zaplanowanego w Harmonogramie od 31 maja do 6 czerwca 2017 roku, dla Działania 7.5 Usługi społeczne, Typ I - V, na kwotę ok. 10 000 000,00 zł. Wobec powyższego zaplanowano, że ogłoszenie konkursu nastąpi w sierpniu, natomiast nabór wniosków potrwa od 25 września do 1 października 2017 r.

Ostateczne wartości środków przeznaczone na ww. nabory dla przedmiotowego Działania będą uzależnione od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.