Przejdź do komentarzy

Ocena formalna w ramach konkursu na Działanie 1.1 Badania i innowacje

Departament Programów Regionalnych informuje, ze nie ma możliwości przedłużenia wyznaczonego terminu na składanie poprawek/uzupełnień dokumentów podczas oceny formalnej w ramach konkursu na Działanie 1.1 Badania i innowacje.

8 września br. rozpoczęła się ocena formalna wniosków złożonych na konkurs RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu ocena zakończy się maksymalnie po 60 dniach, tj. 7 listopada br. Mając na uwadze nałożony wymaganiami Regulaminu Konkursu krótki czas na przeprowadzenie prac B+R (wynikający m.in. z konieczności osiągnięcia wskaźników włączonych do ram wykonania Programu) oraz konieczność sprawnego przeprowadzania procedury wyboru projektów do dofinansowania informujemy, że wszelkie prośby o przedłużenie terminu na złożenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji aplikacyjnej będą rozpatrywane negatywnie.

Zatem poprawione/uzupełnione dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisma informującego o błędach formalnych, pod rygorem odrzucenia wniosku.