Przejdź do komentarzy

Nabór otwarty programów rewitalizacji

W perspektywie 2014-2020 współfinansowaniem UE mogą zostać objęte jedynie te projekty rewitalizacyjne, które wynikają z programów rewitalizacji przygotowywanych i przyjmowanych przez gminy. W myśl zapisów Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, programy rewitalizacji podlegają weryfikacji dokonywanej przez IZ RPO-L2020.

Pozytywnie zweryfikowane programy rewitalizacji zostają wpisane do Wykazu programów rewitalizacji (prowadzonego i na bieżąco aktualizowanego przez IZ RPO-L2020) i stają się podstawą do ubiegania się przez gminy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków EFSI.

Weryfikacja programów rewitalizacji nie stanowi elementu oceny wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i będzie przeprowadzana przed wspomnianą oceną.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 

OGŁASZA NABÓR OTWARTY


programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji

 

podlegających weryfikacji (UMWL) pod kątem zgodności z Wytycznymi

 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

 

 

 

Nabór rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj.

15 kwietnia 2016 r. i potrwa do odwołania – nie dłużej niż do końca 2022 roku.

 

W ramach naboru można zgłaszać:

  • projekty programów rewitalizacji[1],
  • programy rewitalizacji (i ich zmiany) przyjęte uchwałą przez właściwy organ.

Weryfikacja programów rewitalizacji będzie prowadzona przez powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego Zespół do spraw rewitalizacji zgodnie z zasadami weryfikacji i w oparciu o kryteria przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

Do składania programów rewitalizacji (ich zmian)/projektów programów rewitalizacji uprawnione są gminy z obszaru województwa lubuskiego.

 


Informacje na temat szczegółów związanych z naborem oraz procesem weryfikacji można uzyskać poprzez kontakt:

 

Programy rewitalizacji należy złożyć w wersji papierowej wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive).

Programy rewitalizacji (w wersji papierowej i na nośniku danych) należy kierować w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Weryfikacja programów rewitalizacji” osobiście lub za pośrednictwem kuriera, bądź poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B5).

 

Program rewitalizacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30.

 

Zarówno w przypadku dostarczenia programu rewitalizacji osobiście, jak i pocztą/kurierem – wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania programów rewitalizacji.

 

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania programów rewitalizacji zostały szczegółowo opisane w Zasadach weryfikacji programów rewitalizacji.

 

 

Do pobrania:

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 1 do Zasad: schemat weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 2 do Zasad: schemat weryfikacji projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 3 do Zasad: kryteria weryfikacji programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 4 do Zasad: karty weryfikacji programu rewitalizacji (lub ich zmian)/projektu programu rewitalizacji

 

 

[1] Za projekt programu rewitalizacji uznaje się dokument, na takim poziomie zaawansowania, który pozwoliłby przyjąć go przez organ uchwałodawczy gminy/miasta, a weryfikacja programu jest ostatnim etapem prac nad dokumentem i zakres zmian, jakie będą następowały w jego treści będą bezpośrednim wynikiem procesu weryfikacji. Za projekt programu rewitalizacji należy również uznać dokument na powyżej wskazanym poziomie dojrzałości, dla którego nie spełniono wymogów w zakresie ooś.