Przejdź do komentarzy

Lista wniosków w konkursie Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18

W dniu 26 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonychna dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisjiw miastach – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 1 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 150 000,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 16 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 20 kwietnia 2018 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wnioseko dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 300 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 963 291,01 PLN.

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.