Przejdź do komentarzy

Lista projektów po weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

Szanowni Państwo,

w dniu 27 kwietnia 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pr zeznaczonychna dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisjiw m iastach – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 5 600 000,00 PLN[1]. (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 560 000,00 PLN)

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 3 636 047,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 277 702,77 PLN.

Zobacz ogłoszenie o konkursie