Przejdź do komentarzy

Konsultacje społeczne propozycji kryteriów dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym RPO-L2020 w załączeniu przekazuje do konsultacji wybrane kryteria wyboru projektów, tj. propozycje dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Ewentualne uwagi do dokumentu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu (tabela zmian konsultacje kryteriów), w terminie od dnia 31 marca 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku przesyłając na adres poczty elektronicznej: kryteria@rpo.lubuskie.pl

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia uwag zgłoszonych po terminie oraz  w innej formie niż na załączonym dokumencie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów należy do zadań Komitetu Monitorującego. W związku z powyższym ostateczne brzmienie kryteriów wyboru projektów będzie podane do publicznej informacji po zatwierdzeniu ich przez Komitet Monitorujący.

KRYTERIA 4.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Tabela - Konsultacje społeczne – uwagi do propozycji kryteriów wyboru projektów