Przejdź do komentarzy

Konsultacje społeczne projektu zmian Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Zgodnie z art. 6 pkt 2 - 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376)

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego, które będą prowadzone w dniach od 11 lipca do 15 sierpnia 2018 r.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – Regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja. Mając na uwadze konieczność przemodelowania systemu wdrażania PRI, stanowiącego jeden z rozdziałów dokumentu, w kontekście zmian dotyczących struktury działania Zespołu Roboczego ds. IS prowadzonego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (UMWL), doprecyzowano w dokumencie podział zadań w ramach departamentów UMWL wchodzących w skład wyżej wymienionego Zespołu.

Z uwagi na stały rozwój technologii informatycznych w województwie lubuskim oraz ich perspektywiczność i możliwości zastosowania w kolejnych branżach, pojawiła się potrzeba rozszerzenia Specjalizacji 3 – Innowacyjny przemysł – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ o zapisy dotyczące sektora kosmicznego. Uzupełnieniu ulegnie również Specjalizacja 2 - Zdrowie i jakość życia – EKO-ROZWÓJ
w zakresie innych branż wspomagających tj. o medycynę kosmiczną. Ideą rozwoju tej dziedziny w województwie lubuskim zainteresowane są Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk PAN w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski oraz podmioty gospodarcze. Planowane zmiany dokumentu nie zmieniają jego charakteru oraz celów strategicznych.

 

Uwagi dotyczące Programu można zgłaszać w terminie do 15 sierpnia 2018 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag na adres mailowy: sekretariat.diz@lubuskie.pl. Projekt zmian PRI wraz z formularzem są dostępne na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Z dokumentami będzie można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Chrobrego 5, pokój B.5, 65-043 Zielona Góra.

 

Program Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego

Zał.1 Diagnoza stanu innowacyjności w województwie lubuskim

Zał. 2 Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego