Przejdź do komentarzy

Konsultacje Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego, które będą prowadzone w dniach od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Z uwagi na charakter dokumentu, proces konsultacji nie musi być prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm).

W trakcie negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) przedstawiciele Komisji Europejskiej zgłaszali wątpliwości dotyczące efektywności finansowania przedsięwzięć w zakresie infrastruktury oraz innych działań dotyczących projektów o charakterze okołobiznesowym, których źródłem finansowania są środki pomocowe UE w ramach programu regionalnego. Dlatego też powstała koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego ich wydatkowania w tym obszarze, w oparciu o politykę inwestycyjną regionu, uszczegółowioną pod kątem RPO-L2020. Dokumentem nadającym ramy przedmiotowej interwencji jest konsultowany dokument.

Założenia PIiPG WL obejmują następujące obszary:

 • Tereny inwestycyjne:
 • zmapowanie preferowanych lokalizacji dla terenów inwestycyjnych
 • inwentaryzacja obecnie funkcjonującej infrastruktury, poziomu jej wykorzystania, zainteresowania inwestorów, etc,
 • określenie uwarunkowań lokalizacyjnych terenów inwestycyjnych – założenia, gdzie takie strefy powinny być lokowane w przestrzeni (czynnik dostępności transportowej, zagospodarowanie obszarów powojskowych, popegeerowskich, poprzemysłowych, pokolejowych);
 • Promocja gospodarcza:
 • informacje w zakresie pożądanych kierunków promocji gospodarczej w aspekcie geograficznym, jak i branżowym, przede wszystkich w kontekście przedsiębiorców,
 • określenie najskuteczniejszych narzędzi promocji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia regionu, propozycje skutecznych działań,
 • określenie potencjału eksportowego lubuskich przedsiębiorstw, oferty eksportowej lubuskich podmiotów gospodarczych,
 • określenie potencjału eksportowego regionu w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • określenie możliwych celów promocji gospodarczej regionu, wynikających również z dotychczasowych doświadczeń, praktyki, potrzeb środowisk gospodarczych i samorządowych,
 • wyznaczenie kierunków promocji gospodarczej regionu, które są istotne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programowych województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, RPO-L2020), w aspekcie geograficznym i branżowym, również wyznaczonych przez inteligentne specjalizacje;
 • Wsparcie około biznesowe:
 • określenie ramowego zakresu usług pożądanych w nowoutworzonych inkubatorach, w tym rodzaju kadry działającej w podmiocie,
 • uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne inkubatorów – założenia, gdzie takie podmioty powinny być lokowane, jaki charakter powinny pełnić oraz preferowane rozwiązania funkcjonalne takich podmiotów,
 •  wypracowane założeń do kryteriów do oceny projektów z tego obszaru,

 

 

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.

 

W załączeniu:

- Projekt Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego;

- Formularz zgłaszania uwag.