Przejdź do komentarzy

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski można składać od 15.02.2016 r. do 21.03.2016 r.
(za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego)

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
pok. 59, parter (Kancelaria Ogólna)
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  • być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

WNIOSKODAWCY:
gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY:
maks. 300 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Do pobrania prezentacje ze spotkań informacyjnych :

 

PYTNIA I ODPOWIEDZI:
W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem LROT@lubuskie.pl oraz fax: (68) 327 14 29.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. ustawy o rewitalizacji.