Przejdź do komentarzy

Komunikat dla beneficjentów dotyczący konieczności pozyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Szanowni Państwo,
przekazujemy do wiadomości treść pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd- PNI.73.3.2016.JG.1 z dnia 22.03.2016 r.. Stanowisko to ma również zastosowanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO Lubuskie 2020.
 

Dotyczy: wydawania deklaracji (załącznik Ib) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 niezbędnego dla przedsięwzięć ubiegających się od dofinansowanie z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, zwraca się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronach internetowych komunikatu dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie projektów z funduszy UE, dotyczącego konieczności pozyskania deklaracji (załącznik Ib) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
W ostatnim czasie do RDOŚ w Gdańsku napływa bardzo dużo wniosków dotyczących wydawania deklaracji (załącznik Ib) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów związanych np. z zakupem sprzętu, oprogramowania, wyposażenia biur lub projektów badawczych polegających na wytworzeniu oprogramowania itp.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazuje, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015 z dnia 19 października 2015 r. („Wytyczne w zakresie postępowania U' sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych", Rozdział VI, punkt 6) inwestycje o charakterze nieinfrastrukturalnym nie wymagają załącznika Ib - zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.