Przejdź do komentarzy

Komitet Monitorujący RPO L2020

Powołanie Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcie kryteriów wyboru projektów finansowanych zarówno w ramach EFS jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - to efekty VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Omówiono także przeprowadzone nabory wniosków w trybie konkursowym. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. usług rozwojowych dla MMŚP, projektów dotyczących transportu drogowego, realizowanych w formule ZIT oraz gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiotem obrad komitetu były ponadto kryteria stosowane podczas oceny inwestycji w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Przedmiotem obrad były także kwestie związane z inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji linii kolejowych, które będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Członkowie Komitetu Monitorującego powołali także stałą grupę roboczą ds. EFS.
Podsumowując obrady, marszałek Elżbieta Anna Polak nawiązała do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zielonej Góry i Gorzowa, które obejmują łączną pulę 107 mln euro w ramach RPO Lubuskie 2020: - 58 mln euro na ZIT zielonogórski, na gorzowski 49 mln euro. To są duże pieniądze, dlatego powinny one już płynąć do mieszkańców województwa lubuskiego - stwierdziła marszałek. - Stąd właśnie tryb pozakonkursowy, by stało się to szybciej, a nie później. Liczę na to, że obydwa ZIT-y jeszcze w tym miesiącu zakontraktują konkretne duże pieniądze, co na pewno wpłynie na lepszą ocenę regionu lubuskiego we wdrażaniu całego programu.
Odnieśli się do tego przedstawiciele obu stolic woj. lubuskiego: sekretarz miasta Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz oraz wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, którzy są członkami Komitetu Monitorującego.
- W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że konkursy, które zostały zaplanowane na 2016 r. w MOF-ie gorzowskim są prowadzone zgodnie z planem - stwierdził Ł. Marcinkiewicz. - Co więcej, nie anulowaliśmy żadnego konkursu. Słysząc wszystkie te informacje, przyśpieszamy. Już teraz chcielibyśmy uruchomić dodatkowe nabory na termomodernizację. W 2016 r. mamy zamiar i to na pewno zrobimy, uruchomić 45 proc. środków całej alokacji na ZIT-u gorzowskiego - zadeklarował na koniec.
- Pomimo wstępnych zawirowań związanych głównie z projektami, które składaliśmy do EFS, to stan realizacji jest taki, że mamy zapewnione certyfikowanie do końca 2018 r. w ok. 80 proc. całej alokacji - poinformował z kolei K. Kaliszuk. - Jesteśmy na to przygotowani. Tak samo jak pani marszałek uważamy, że trzeba te środki jak najszybciej zaangażować. Dlatego, jako pierwsze miasto w województwie, jesteśmy po gminnym programie rewitalizacji. Jako pierwsi w Polsce skorzystaliśmy ze środków unijnych na służbę zdrowia, chodzi o umowę dotyczącą hospicjum. Jako pierwsze miasto w Polsce złożymy do Brukseli projekt transportu niskoemisyjnego - dodał.