Przejdź do komentarzy

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO - Lubuskie 2020

W urzędzie marszałkowskim odbyły się dziś (18.02) IV obrady Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, którym przewodniczyła Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa. Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. badań i innowacji, przedsiębiorczości, rynku pracy oraz edukacji.

Najwięcej miejsca podczas spotkania, poświęcono omówieniu kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie, związane z rozwojem kapitału ludzkiego) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. projekty twarde, infrastrukturalne). Wszystkie uchwały przyjmujące kryteria, zostały podjęte większością głosów.

Na zakończenie obrad Komitetu, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska poinformowała o stanie wypełnienia warunków ogólnych dotyczących RPO, tzw. warunków ex-ante.

KOMITET MONITORUJĄCY

W skład Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 wchodzą przedstawiciele: samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na jego czele stoi marszałek Elżbieta Anna Polak. Zadania Komitetu obejmują:

a) systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,

b) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu,

c) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarzadzającą,

d) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.