Przejdź do komentarzy

Informacja o zwiększeniu alokacji na konkurs Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu  8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z kwoty 18 133 333,32 PLN na kwotę 59 332 040,00 PLN na konkurs Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Ogłoszenia o ww. konkursie oraz Regulaminu.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Regulamin konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie