Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończoniu oceny środowiskowej wniosku o dofinansowanie projektu pn.„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 17 września 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu pn.„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, w związku z czym zostanie skierowany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 633 230,01 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 921 447,13 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17.