Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 25 września 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra tj. spełnił kryterium dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 413 656,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 534 202,78 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17.