Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17

Szanowni Państwo,

W dniu 28 października 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu pn „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania powyższego projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 - Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania wynosi 7 350 000,00  PLN[1].

Wartość dofinansowania projektu wybranego do dofinansowania wynosi 6 577 445,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 622 281,61 PLN.

Poniżej wniosek pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej i wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17

Tabela

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Środki z EFRR wynoszą 6 800 000,00 PLN, środki z budżetu państwa 550 000,00 PLN.