Przejdź do komentarzy

Informacja o uchwale - decyzji ZWL w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 5 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 30 000 000,00[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania w przedmiotowych projektach wynosi 26 221 623,73 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 30 908 969,30 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.