Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

W dniu 10 listopada 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji),
  • 22 – Oczyszczanie ścieków.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 20 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 lipca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej  i papierowej - 6 wnioski o dofinansowanie, z czego 6 projektów zostało pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 17 674 768,52 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 35 280 531,59 PLN.

Lista wniosków po ocenie formalnej