Przejdź do komentarzy

Informacja o udostępnieniu na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) obowiązkowego szkolenia w zakresie „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi”

Z dniem 24 października 2017 r. Przewodniczący KOP ustala, że szkolenie „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi” zostało włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach EFS.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.

Termin dostarczenia certyfikatów upływa z dniem 25 listopada 2017 - prosimy dostarczyć je mailowo na adres a.gintrowska@rpo.lubuskie.pl . W związku z tym, do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach RPO-L2020.

Osoby, które posiadają certyfikat dla w/w szkoleń, nie muszą przechodzić ich ponownie. Wystarczy przesłanie aktualnego certyfikatu w formacie pdf.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.