Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2 320 623,32 PLN na realizację 2 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach procedury odwoławczej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Decyzja Lista pozytywnie ocenionych projektów