Przejdź do komentarzy

Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubuskiego - 23 projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

29 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę 23 projektów pozakonkursowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców. Natomiast uczniowie szkół zawodowych, podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto co najmniej 5000 uczniów zostanie skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże. Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Projekt zakłada realizację wsparcia w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkół.

lista projektów przyjętych do realizacji