Przejdź do komentarzy

Informacja o nowych szkoleniach na Platformie Oceniających Projekty EFS

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącego KOP Pani Małgorzaty Jażdżewskiej informuję, iż na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) jest udostępnione kolejne obowiązkowe szkolenie z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków EFS. Szkolenie to dotyczy tematyki „EDUKACJI”.

Z dniem 14 listopada 2017 r. Przewodniczący KOP ustala, że szkolenie poświadczające realizację specjalistycznego programu szkoleniowego „Edukacja” zostało włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach EFS.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez IZ RPO-L2020 do Komisji Oceny Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.

Termin dostarczenia certyfikatów upływa z dniem 15 grudnia 2017 r. - prosimy dostarczyć je mailowo na adres a.gintrowska@rpo.lubuskie.pl . W związku z tym, do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach RPO-L2020.

Osoby, które posiadają certyfikat dla w/w szkoleń, nie muszą przechodzić ich ponownie. Wystarczy przesłanie aktualnego certyfikatu w formacie pdf.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Jednocześnie przypominam, iż wszyscy oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach EFS, którzy jeszcze tego nie zrobili mają czas do dnia 25 listopada 2017 r. by dostarczyć certyfikat poświadczający ukończenie ostatniego obowiązkowego szkolenia w zakresie „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi”.