Przejdź do komentarzy

Informacja o konkursie Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

w związku z tym, iż Konkurs Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego został podzielony na trzy rundy konkursowe, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą projekty złożone w ramach pierwszej rundy konkursowej (tj. do dnia 31 sierpnia 2016 r.).

Każda z rund będzie rozstrzygana oddzielnie, w terminie wskazanym w Regulaminie ww. Konkursu.