Przejdź do komentarzy

Informacja o decyzji o dofinansowaniu projektu złożonego w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie oraz Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie” w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 17 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 700 000,00 PLN).

Łączna kwota dofinansowania w. projektu wynosi 3 707 575,73 PLN, natomiast całkowita wartość to 5 701 584,24 PLN.

W załączeniu prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17.

Tabela

[1]Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.