Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca projektów wybranych do dofinansowania, które zostały złożone w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 9 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła  12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00  PLN).

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16