Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

informujemy, iż wystąpiła konieczność przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej niektórych projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, z uwagi na brak uprawnień do dokonywania oceny merytorycznej w ramach ww. Działania przez część pierwotnie oceniających Ekspertów.

            W dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego uchylił Uchwałę nr 181/2470/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz jednocześnie przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej  oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16