Przejdź do komentarzy

Informacja dot. konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.08-K01/16

W związku z trwającym konkursem nr RPLB.03.03.01-IZ.08-K01/16 poniżej prezentujemy interpretacje przepisów w odpowiedzi na pytanie beneficjenta.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wymagań stawianych w ramach jednego z kryteriów specyficznych dopuszczających. Chodzi o kryterium „Zgodność projektu z obowiązującym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej”, a dokładnie przypisu do jego definicji.

Przypis ten wskazuje, iż „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej muszą zawierać odniesienie do następujących kwestii: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania, promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów”. Jasnym jest, iż wynika on z treści SZOOP (opis działania 3.3, sekcja „podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji”). Zapis w SZOOP jest jednak nieco inny: „W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej muszą zawierać odniesienie do następujących kwestii: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzane mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania, promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.”

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

  1. Czy PGN powinien odnosić się do wszystkich wymienionych kwestii, czy wystarczające jest, jeżeli odnosi się do tych kwestii, w których zdiagnozowano potrzeby (czyli tych, których dotyczy wnioskowany projekt)?

Odp. Wystarczy, że odnosi się do kwestii zdiagnozowanych potrzeb.

  1. Jak szeroki charakter powinno mieć „odniesienie” PGN do poszczególnych kwestii? Czy wymagane są szczegółowe analizy dot. mobilności miejskiej, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czy wystarczające jest, że PGN w jakikolwiek sposób odnosi się do tych kwestii.

Odp. Wystarczające jest odniesienie do poszczególnych kwestii w sposób ogólny. Jeżeli PGN uzyskał pozytywną opinie NFOŚiGW/WFOŚiGW to oznacza, iż został zweryfikowany na podstawie szczegółowych kryteriów a w konsekwencji, spełnia wymogi konkursowe.

  1. Jeżeli PGN przewiduje realizację konkretnego projektu, powinien on wynikać z analiz w nim przeprowadzonych. Spójność PGNów i ich poprawność były przedmiotem weryfikacji przez NFOŚiGW / WFOŚiGW. Czy zatem można uznać, że o ile projekt został wpisany do PGN, a PGN jest pozytywnie zweryfikowany przez NFOŚiGW / WFOŚiGW, to zawiera on odniesienie do kwestii objętych projektem?

Odp. Tak.