Przejdź do komentarzy

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO - Lubuskie 2020

31 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął w drodze uchwały Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2015.

Zgodnie z przyjętym dokumentem ogłoszenie pierwszego konkursu dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego planowane jest w czerwcu 2015 r. Nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), rozpocznie się w lipcu (III kw. 2015).